Toái Phong Thiên – Đệ nhị thập lục chương

 Đệ nhị thập lục chương – Cảm động “…… Ngươi đến xem.” Lãnh Phong Lam nắm lấy tay Lục Vũ Hạo, hướng tường thành mà chạy tới, phất tay ra lệnh cho binh lính...