Kiều thượng đính ước kiều hạ ái – Chương 2

Chương 2. Vân Lộ Vây quanh Diệp Vãn Vụ là một tầng khói xám, hắn không biết bản thân mình là hút rất nhiều. Dụi thuốc vào gạt tàn đã đầy ắp đầu lọc...