Toái Phong Thiên – Đệ tam thập nhất chương

Đệ tam thập nhất chương – Sơn vũ ” Thực khủng bố.” Lục Vũ Hạo nuốt nuốt nước miếng. ” Đúng vậy. Chính vì vậy người nào đối địch với hắn sẽ bị hắn...