Kiều thương đính ước kiều hạ ái – Chương 6

Chương 6. Thần Viễn ( có kế hoạch) Hạ Thần Sương còn tưởng Hạ Hâm nói đùa, vậy mà ăn điểm tâm xong nàng thực sự đi thay đồ. Lúc nàng từ trong phòng...