Toái Phong Thiên – Đệ tứ thập tứ chương

Đệ tứ thập tứ chương – trở về (Thượng) Thời điểm Sa TRầm Thanh và Lãnh Phong Lam đến chính điện Trần Phi Quốc đã là chính ngọ (12h trưa), Trần Phi quốc nằm...