Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – Chương 4

Edit: Huyết Vũ♥ Beta : Minh Tiêu♥ Chương 4 ….. ….. ….. Cái gì? Mua ta? Còn phải cải danh làm BL gay? Cái loại trở về cổ đại này sau đó bị người...