Hoạt cái nhĩ ái ngã – Chương 3

Edit: Minh Tiêu♥ Chương 3: Phân liệt địch nhân ( Phân biệt kẻ thù) Tạ Tranh Ngôn đem [ Vân Tê Chi Quốc ] nhìn ba lần. Ngay từ đầu hắn đã mang cảm...