Toái Phong Thiên – Phiên ngoại 2: Chương 2

Edit : Minh Tiêu♥ Chương hai ” Ngươi thực sự là không biết chữ?” Sa Trầm Thanh bày bố bút mực và giấy xong, xua tay đuổi hạ nhân, vừa mài mực vừa hỏi,...