Tân lang biến tân nương – Chương 35

Edit: Robin♥ CHƯƠNG 35   [chú thích: toàn bộ phần nghiêng không ở trong ngoặc […] bắt đầu từ ☼…☼ đều là trích từ nhật ký]   ☼   Ngày 11 tháng 11, khí...