Khuynh tẫn triền miên – Chương 6 + Chương 7

Edit: Huyết Vũ♥ Chương 6: Nam nhân như vậy. Y dụ hoặc hắn? ? ? Chuyện khi nào? ? ? Thế nào có thể? ? ? Vân Khuynh đại não có chút thiếu dưỡng...