Khuynh tẫn triền miên – chương 37+38+39

Edit: Huyết Vũ♥ ★★★★★★★★★★★★★★★ Chương 37: Thắng bại đã định Hai người thân ảnh, một vàng nhạt, một xám bạc, xuyên toa trong mưa hoa màu phấn, nhanh như thiểm điện, như lưu quang,...