Đứa nào dám ngược tiểu thụ của ta – Phiên Ngoại ( Toàn văn hoàn)

Edit: Robin♥ PHIÊN NGOẠI (H) (HOÀN TOÀN TẬP :D): Thùy Nhược Liễu Ngã Đích Tiểu Thụ Chi Phản Gian Ký <Đệ nhất bộ phiên ngoại> [R: Ai CÔNG ai THỤ đáp án là đây!...