[ĐPBB ĐỒNG NHÂN- SINH BẢO BẢO] – CHƯƠNG 41

Edit: Robin♥ 41 Có hài tử rồi, cuộc sống ẩn cư càng thêm phong phú đặc sắc hơn.