THTNYTH – Chương 9+10

 Edit: Huyết Vũ Chương 9 Thôi Hòa: “Đường cong phải có thực có hư, ví dụ một khối này, vẽ yếu đi chút vật thể sẽ xoay qua bên kia. . .” Vạn Triết:...