THTNYTH – Chương 11+12

 Edit: Huyết Vũ Chương 11 Nguyệt Thăng: “Túi vải bạt rách nát của bốn người các anh sao giống nhau như đúc vậy? Chẳng lẽ là phòng giảng dạy thống nhất phát cho?” Vạn...