THTNYTH – Chương 15+16

Edit: Huyết Vũ Chương 15 Thành Thực: “A ka ka ka. . . Hoạt hình Conan tập mới nhất! Em cướp được từ chỗ Hướng Hải!” Lương Đình Xuyên: “Đô Đô vài ngày không...