THTNYTH – Chương 21+22

 Edit: Huyết Vũ Chương 21 MC trên radio: “Chào bạn, chúc mừng bạn đã được chọn trúng, hiện tại bạn chỉ cần trả lời một vấn đề rất đơn giản là có thể nhận...