THTNYTH – Chương 23+24

 Edit: Huyết Vũ Chương 23 Đường Ngữ: “Gái già! Sang năm mới lại già thêm 1 tuổi! Hừ hừ. . .” Nguyệt Thăng, cho cậu một cái tát, “Tiện nam! Còn không mau giới...