THTNYTH – Chương 25+26

Edit: Huyết Vũ Chương 25 Thành Thực: “Xem phim, nga da ~~ có thẻ sinh viên được giảm 80% ~~ ” Lục tung khắp nơi, “Đình Đình, thẻ sinh viên của em đâu?” Lương...