THTNYTH – Chương 27+28

 Edit: Huyết Vũ Chương 27 Lương Đình Xuyên, bất mãn: “Vì sao lúc Mạch Đào H là hài hòa hai nghìn chữ, lúc tôi H chỉ hài hòa năm trăm chữ?” Mạch Đào: “Vậy...