THTNYTH – Chương 33+34

 Edit: Huyết Vũ Chương 33 Lương Đình Xuyên: “Ngoan, dậy ăn sáng.” Thành Thực, vươn tay, làm nũng ing, “Đình Đình, ôm em dậy đi ~~ ” Lương Đình Xuyên: “Thích dậy hay không...