THTNYTH – Chương 39+40

 Edit: Huyết Vũ Chương 39 Nhân viên phục vụ ẩm thực Thái Lan: “Thưa ngài, xin chào, tấm phiếu tiêu dùng của nhà hàng này giá trị 400 nguyên.” Đường Ngữ: “Oa đệt! 400...