THTNYTH – Chương 43+44

 Edit: Huyết Vũ Thông báo chút: ng mai và ng kia ta có vc bận k edit truyện dc. . . Vậy nên . . . Đừng đánh em!!! *xách dép chạy* Chương 43 Thành...