THTNYTH – Chương 49+50

 Edit: Huyết Vũ Chương 49 Hướng Hải, gọi điện thoại xong, “Ưm, mẹ em nói bà hiện tại ở New York.” Đường Ngữ: “Gì? Mẹ em ở Anh? Anh muốn đồng phục của đội...