[ĐPBB ĐỒNG NHÂN- SINH BẢO BẢO] – CHƯƠNG 56

Edit: Robin♥ *Tỷ năm rồi mới quay lại *khóc* càng bằng hữu còn nhớ ngộ hông?~ * 56     Dựa theo nội dung bản gốc, hiện tại Nhậm Doanh Doanh vì Lệnh hồ...