THTNYTH – CHương 59+60

Vũ: ai zo zo, tung hoa, Vũ ta đã trở lại…. Ta đến cứu vớt những linh hồn nhỏ bé bị lọt hố của ta đã lâu đêy… Khụ!!! Đừng đánh ta aaaaaaaaaaaa!!!!  Chương...