[ĐPBB ĐỒNG NHÂN- SINH BẢO BẢO] – CHƯƠNG 62

Edit: Robin♥ 62 [R: Về TÂN LANG BIẾN TÂN NƯƠNG Hiện tại TLBTN còn 3 phiên ngoại nữa mới chính thức hoàn. Nhưng tình hình là truyện đã bị chôm chỉa tùm lum khắp...