Trái chủ hãn phu – Chương 1+2

HÀNG MỚI HÀNG MỚI HÀNG MỚI~~~~~ *tung bông chào đón* tềnh hềnh là truyện “Tai họa thành nạn yêu thành họa” của ta đang đi đến giai đoạn cuối, chỉ còn vài chương nên...