Trái chủ hãn phu – Chương 19+20

Edit+Beta: Huyết Vũ Chương 19: Đậu lao (Tiệc đậu lao cho nhiều người) (1) đậu lao (豆捞 – dòulāo: 1 loại lẩu được lấy tên từ từ đồng âm (都捞- dōulāo) mang ý nghĩa...