TÂN LANG BIẾN TÂN NƯƠNG – Phiên ngoại (tiếp)

64 Tắm rửa xong, Bối Hiểu Ninh ra mép giường mặc đồ ngủ. Lăng Tiếu giơ ‘vuốt’ nhéo một cái lên đùi non trắng trắng nộn nộn của hắn, “Em còn mặc làm gì?...