THTNYTH – PN: 2 năm ác tục sau (Toàn văn hoàn)

Edit+Beta: Huyết Vũ Phiên ngoại ác tục hai năm sau (thượng) Trong thang máy, Lương Đình Xuyên: “Tiểu Siêu, sao cháu lại khóc?” Mẹ tiểu Siêu: “Ngài Lương, cậu nói có đòi mạng không,...