[ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI ĐỒNG NHÂN – SINH BẢO BẢO] – CHƯƠNG 71 + 72

Edit: Robin 71 + 72 Thực ra Dương Liên Đình cũng không quá lo lắng. Đông Phương Bất Bại dù sao cũng đã từng sinh một lần, cơ thể đã có thích ứng với...