Bái thác liễu, Tiểu Bạch! – Chương 18

18. Dẫn lang nhập dục (H nhẹ) Một bên vùi đầu vào ăn, một bên nghe Tiểu Nguyệt Tiểu Lam khóc lóc kể lể, cái gì mà đại nhân sốt cao mê man suốt...