Bái thác liễu, Tiểu Bạch! – Chương 19

19. Hồ ly nổi bão Ta thật muốn vĩnh viễn vùi ở trong chăn không muốn đi ra …55555 Tối hôm qua sao lại có thể cùng Ngọc Hàn làm ra cái loại chuyện...