Trái chủ hãn phu – Chương 61

Edit+Beta: Huyết Vũ Chương 61: thần kì bình tĩnh. Quải Tử liếc xem Ngu Tư Ngôn vùi đầu ăn tôm, lập tức hiểu Ngu Tư Ngôn đây là không dự định nhúng tay, “Mày...