Bái thác liễu, Tiểu Bạch! – Chương 21

Chương 21. Cẩm Lăng trở về Cẩm Lăng, Cẩm Lăng, Cẩm Lăng. Từ lần trước,sau khi Thu Nguyệt, Thu Lam hạ lệnh trục khách với hắn, ta cũng không còn muốn nhắc đến cái...