Bái thác liễu, Tiểu Bạch! – Chương 22

22. Nước đổ đầu vịt