[NT] Phượng Hoàng Thác: Thế Giá Khí Phi – Chương 4

Chương 4: Chuồng ngựa