Bái thác liễu, Tiểu Bạch! – Chương 25

25. Chung một mục đích