[NT] Phượng Hoàng Thác: Thế Giá Khí Phi – Chương 26

26. Chịu nhục