Trái chủ hãn phu – Chương 75

Chương 75: hai đường thẳng. Hạng Tường mắt lạnh thoáng nhìn, trợ lý vội vàng cúi đầu, đổi một cách gọi, “Ngài Hạng, ngài đến có việc gì không?” Hạng Tường đem văn kiện...