[NT] Phượng Hoàng Thác: Thế Giá Khí Phi – Chương 27

27. Sắc suy