Bái thác liễu, Tiểu Bạch! – Chương 28

28. Bị người “húp trọn”