Trái chủ hãn phu – Chương 81

Chương 81: Bính từ(*). (*) bính từ: nôm na là đụng bình sứ, từ này có nghĩa châm chọc nói về kiểu người như giả bị xe đâm mà ăn vạ, bắt người lái...