Bái thác liễu, Tiểu Bạch! – Chương 29

29. Hồng Lan