[NT] Phượng Hoàng Thác: Thế Giá Khí Phi – Chương 35

35. Giao dịch