Bái thác liễu, Tiểu Bạch! – Chương 33

Chương 33: Đi chung