[ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI ĐỒNG NHÂN – SINH BẢO BẢO] – CHƯƠNG 65

Edit: Robin 65 Hai người lại tiếp tục tìm, cũng không biết là đang tìm gì. Đông Phương Bất Bại không tiếp tục nhìn nữa. Tâm y khẽ động, đi tới Thành Đức Đường...