[ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI ĐỒNG NHÂN – SINH BẢO BẢO] – CHƯƠNG 66

Edit: Robin  66 Đông Phương Bất Bại cùng Bảo Nhi ở lại đây mấy ngày, chuẩn bị mọi chuyện chu toàn, rồi lệnh cho tâm phúc hóa trang thành hình dạng của mình, tung...