Hàng mới nha, đưa lên trước quảng cáo cái đã!!! Kekeke ~~~

 Tai họa thành nạn yêu thành hoạ (Họa hại thành hoạn yêu thành tai) Vũ: vâng, truyện này hoan thoát, vui vẻ, xả xì- trét rất tốt mà không thiếu phần cảm động và...